НАЗАД о школи<<<

НАЗАД о пројекту<<<

 

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

 

Кратак историјат школе

  

Указом Министра Просвете Краљевине Југославије 19. октобра 1933.године основана је Шеста мушка гимназија која од 1935. године ради као потпуна мешовита гимназија, да би од 1937. постала Шеста мушка са 1850 ученика и 75 професора. Историјски догађаји нису дозволили тадашњим ђацима да се уселе у нову школску зграду која је почела да се гради 1939. године на месту где се школа данас налази.

Од 1942. године до 1945. године у згради школе налазила се окупаторска војна болница, да би се касније после ослобођења у њене просторије уселио Штаб V крајишке дивизије.

После II светског рата школа отвара своје учионице и кабинете ђацима, у прво време VI мушкој и III женској гимназији, касније се у њој образују ђаци VII и IX београдске гимназије, које су 1958. године спојене у VI београдску гимназију аутономну педагошку организацију.

Библиотекарска школа,  основана 1948. године  била је саставни део наше школе. У њој је изучаван  21 предмет  и давала је опште и стручно образовање за будуће библиотекаре. Укинута је њена самосталност 1980. године и спојена је са Шестом. Неки наши најеминентнији стручњаци, са свих поља науке, су завршили Библиотекарску школу.

Идентитет школи давале су активности у драмском стваралаштву, најбољи хор у Београду шездесетих и седамдесетих година, вајарски атеље, прва ђачка задруга у београдским средњим школама, као и завидни резултати у образовном процесу.

 

Лична карта  школе

 

  

Најстарија гимназија на општини Звездара, свој идентитет гради већ 70 година.

У разним етапама развоја пратили смо развој образовног система у земљи и истовремено, дизајнирали своју посебност захваљујући посвећеним професорима и ученицима школе. Тако и данас, чак предњачећи у темељитости и смелости реформисања образовних програма, дочекујемо јубилеј школе спремни да одговорно узмемо учешћe у  промени школског система, прe свега захваљујући:

кадровским капацитетима

континуитету у опремању школског простора (колико су то материјалне могућности дозвољавале)

професионализацији улоге професора

консултативним разговорима представника родитеља, локалне заједнице, ученика, професора чији је резултат укључивање наше школе у реформске процесе

учешћу Савета родитеља у профилисању свих аспеката школског живота

укључивању ученика у процесе планирања, организовања и евалуације школских пројеката

подршци и сарадњи Школског одбора

 

Људски ресурси и опремљеност Школе

  

Степен стручности

У настави

У педагошко психолошкој служби

У руковођењу

У библиотеци

У секретаријату

У рачуноводству

На пословима техничког одржавања

На пословима одржавања зграде и намештаја

На пословима одржавања хигијене

Свега

Магистри

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ВСС

64

2

2

2

1

 

 

 

 

71

ССС

 

 

 

 

1

2

 

 

 

3

КВ

 

 

 

 

 

 

1

1

 

2

ПКВ

 

 

 

 

 

 

 

 

14

14

Свега

67

2

2

2

2

2

1

1

14

92

  

Године радног стажа

У настави

У педагошко психолошкој служби

У руковођењу

У библиотеци

У секретаријату

У рачуноводству

На пословима техничког одржавања

На пословима одржавања хигијене

Свега

0-5

15

 

 

 

 

1

 

2

18

5-10

13

 

1

 

 

 

 

2

16

10-15

8

 

1

 

 

 

 

5

14

15-20

6

1

 

 

1

1

1

1

11

20-25

10

 

 

 

 

 

 

2

12

25-30

10

 

 

 

1

 

 

1

12

преко 30

5

1

 

2

 

 

1

-

9

Свега

67

2

2

2

2

2

2

13

92

  

У нашој школи, у области демократизације образовног процеса ради седам професора у улози едукатора, водитеља и аутора пројеката, који имају за циљ развијање грађанске свести, подстицај развоја деце у актуелном социокултурном окружењу кроз партиципацију ученика и мултикултуралну размену.

У области реформе школских програма, четири наша професора укључено је у рад централног тима за развој школског програма, као и рад обласних комисија.

Један професор је члан комисије за предлагање промена у наставном плану и програму предмета рачунарство и информатика у гимназији и средњим стручним школама.

Као водитељи семинара који подржавају имплементацију реформских праваца уккључена су два наша професорастручна сарадника

По нашој евиденцији око тридесет професора се  едуковало за програме Умеће комуникације, Активно учење и Родослов равноправности.

 

Професори наше школе сарађују са следећим невладиним  организацијама:

-      Група 484

-      Пријатељи деце Србије

-      CARE

-      CEDEUM

-      UNESCO

И то као: водитељи програма, едукатори, аутори пројеката намењених демократизацији образовног система.

 

Наша школа располаже великим просторним капацитетима, међутим, због дугогодишњег тешког материјалног стања известан број просторија као и школско двориште су у веома лошем стању. 

Школа има специјализоване кабинете, који су због слабог обнављања учила тренутно релативно слабо опремљени, а нарочито је изражен недостатак савремених средстава. Многи кабинети функционишу само захваљујући ентузијазму професора који успевају да уз минимална улагања и импровизације оспособе дотрајала учила. Само у једном кабинету постоји могућност приказивања мултимедијалних презентација и то неадекватно јер је у питању телевизијски екран чије димензије и квалитет нису одговарајући за ту намену.

 

р.бр.

Назив објекта - специјализоване учионице за:

Број просторија

Ниво опремљености

класична опремље-ност

кл. опр. са могућно-шћу коришћења А/В технике

специјали-зоване учионице и кабинети

1

биологију

1

 

 

*

2

хемију

1

 

 

*

3

рачунарство и информатику

2

 

 

*

4

ликовну уметност

1

 

 

*

5

музичку уметност

1

 

*

 

6

физику

1

 

 

*

7

географију

1

 

 

*

8

медијатека

1

 

*

*

9

универзалне учионице

32

*

 

 

 

Спортски терени су у школском дворишту које је у веома лошем стању па се не могу користити за своју намену. Справе у сали за физичко су веома дотрајале.  Захваљујући напорима запослених, оспособљена је једна сала за стони тенис а део наставе физичког се одвија на изнајмљеном терену

  

р.бр.

Назив наставног објекта

Број

Ниво опремљености

веома добро опремљен

осредње опремљен

лоше опремљен

1

Фискултурна сала

2

 

 

*

2

Терен за одбојку

1

 

 

*

3

Терен за кошарку

1

 

 

*

4

Универзални терен

1

*

 

 

5

Сала за стони тенис

1

*

 

 

  

р.бр.

Назив објекта

Број

Ниво опремљености

добро

средње

лоше

1

Наставничке зборнице

2

 

*

 

2

Кабинети за наставнике

7

 

 

*

3

Кабинети педагога и психолога

2

 

*

 

4

Административне канцеларије

2

*

 

 

5

Кабинет  директора

1

 

*

 

6

Свечана сала

1

 

*

 

7

Школско двориште

 

 

 

неупотребљиво

8

Таван

 

 

 

неискоришћен

9

Подрум

 

 

 

неупотребљив

 

Школа у свакој смени има по 18 одељења, тако да су потребе за кабинетима, а нарочито за мултимедијалним учионицама, веома велике.

  

О д е љ е њ е

 

 

Разред

1

2

3

4

5

6

7

8

9

укупно

 

I

31

30

31

30

30

30

30

30

30

272

 

II

33

36

37

33

36

33

33

32

33

306

 

III

36

36

34

33

34

35

31

26

31

296

 

IV

40

41

35

35

34

31

30

36

30

312

 

Укупно

 

1186

                         

 

Осим наменски опремљених кабинета у школи постоји известан број просторија које се користе за бројне ваннаставне активности.

 

Ваннаставне активности ове школске године:

-                        Хор

-                        English club

-                        Упознајмо свет (јавни часови географије)

-                        Рачунарска секција (израда школског сајта www.vigimnazija.edu.yu)

-                        PASCAL програмирање

-                        Филозофска секција

-                        Хемијска радионица (синтеза хемије и уметности)

-                        Етно-радионица (неговање традиционалних ручних радова)

-                        Драмска секција

-                        Новинарска секција (израда школског листа)

 

Развојни пројекти који се реализују ове школске године:

-      Лице биљкемоје лице (под покровитељством UNESCO)

-      Заштита здравља ученика средњих школа (ИЗЗС)

-      Квиз Цивилизација (квиз за све разреде, заступљене су све области, Група 484)

-      "Ово сам ја а ко си ти?" (неговање толеранције и мултикултуралности кроз фото и литерарно стваралаштво, Група 484)

-      Технологија рачунарске визуелизације (матуранти праве мултимедијалне презентације појединих лекција и својих матурских радова, одлуком актива, модификовали смо план и програм и прилагодили га интересовању ученика)

 

У непосредном школском окружењу налазе се: Звездара театар, огранак градске библиотеке, покривени спортски терен, парк, звездарска шума, астрономска опсерваторија...

 

  

Мисија

 

 У подстицању личног развоја ученика, у непрестаном педагошком и ужестручном усавршавању, у осавремењивању средстава и приступа и на тај начин континуираном унапређењу наставе и ваннаставних активности, у оспособљавању полазника да разложно бирају свој пут, развијају властите потенцијале, оријентишу се у корпусу стечених знања и умеју да их примене, активно учествују у изазовима савременог света, одговорно поступају према природном и друштвеном окружењу, развијају телесну и културу духа у свему препознајемо властиту улогу, као настављача и критичког баштиника светлих традиција образовања и васпитања ученика.

 

  

Визија

  

У потреби да партиципира у процесима реформе образовног ситема, а на основу консултативних разговора о реформи и разговора о демократизацији школе, предлажемо следећу визију рада:

Желимо школу која је спремна да постане аутономна у конципирању ШКОЛСКОГ програма, одговорна за квалитет његовог остваривања и квалитет исхода  наставног процеса. Наша школа подстицаће професионалну аутономију и одговорност наставника. Жеља нам је да настава и целокупни курикулум буде у складу са развојним и образовним потребама и могућностима ученика и да се одвија кроз подстицање и развијање физичког, емотивног, интелектуалног, социјалног, моралног и естетског развоја, истовремено их припремајући за живот у савременом друштву.

Школа мора да буде место где ће се деца сусрести са најсавременијим технологијама и интерактивним методама. Само на тај начин обезбеђена квалитетна и интересантна настава, деловаће мотивишуће и инспиративно. Желимо да школа буде отворено место које ће деца волети да посећују и после наставе због занимљивих садржаја које ћемо им понудити (као део школског курикулума).

Толерантни и демократски односи између наставника и ученика те међу самим наставницима су такође део визије наше школе, јер се чини да само тај предуслов омогућује исказивање и развој било чијег и свих потенцијала.

Свесни смо да оваква визија постаје стварност само уколико одговорност за њену реализацију једнако преузму професори, директор и стручни сарадници, ученици, родитељи и локална заједница.

  

 

Потребе и приоритети школе

  

Школски развојни тим је кроз консултативне разговоре и анкете, уз учешће разних интересних група, артикулисао потребе школе:

 

Настава и учење

-        Примена мултимедије у што већем броју предмета.

-        Интерактивни процеси учења.

-        При избору наставног садржаја и планирању облика рада, водити рачуна о хоризонталном (у истом разреду) и вертикалном (исти предмет кроз све разреде) повезивању садржаја.

-        Диференцирана настава .

-        Настава оријентисана  првенствено на исходе, а потом на садржаје.

-        Подизање степена самосталности наставника при избору наставног садржаја, при планирању приступа и облика рада у оквиру једног или више наставних предмета

-        Тестови за проверу знања стандардизовани на нивоу школе.

 

Инфраструктура

-        Добра опремљеност кабинета.

-        Одговарајућа сала за физичко.

-        Потпуна искоришћеност простора.

-        Школско двориште у којем ће ученици бити безбедни и у којем ће моћи да задовоље своје потребе.

 

Школска клима

-        Демократизован однос професора, ученика и стручних сарадника.

-        Поштовање права и обавеза свих.

-        Континуирано побољшавање међуљудских односа.

 

Професионални развој наставника

-        Стручни и професионално компетентни наставници и сарадници који се континуирано (стручно и професионално) усавршавају.

-        Наставници добро обучени за примену рачунара и мултимедијалне технологије у настави.

-        Наставници који у пракси примењују интерактивне методе и методе активног учења.

-        Подстицање аутономије професора у циљу усмеравања образовног процеса на учење и ученика, а не на наставни план и програм.

-        Оспособљавање за обављање образовне праксе усмерене на исходе учења и примењивост знања у свакодневном животу.

 

Школска управа

-        Јасна улога шрт-а у организовању рада школе

-        Успостављање информационог система у школи.

-        Дизајнирање школског курикулума на основу пројеката из разних области у чије су остваривање укључене све интересне групе (ученици, родитељи, професори и локална заједница)

-        Поштовања начела јавности рада свих учесника у образовном процесу

-        Компетентан школски одбор.

-        Оснивање школског фонда у циљу подршке реализацији свих пројеката школе.

-        Самосталност у стварању дела финансијских средстава бизнис план

 

Унутрашњи и спољни односи

-        Презентација школе преко свих медија.

-        Укључивање у међународне образовне пројекте.

-        Сарадња са стручним друштвима.

-        Сарадња са међународним институцијама.

-        Боља сарадња са родитељима.

-        Ефикасна интерна и екстерна комуникација.

-        Излажење у сусрет потребама локалне заједнице.

-        Едуковање локалне заједнице.

 

 

Развојни циљеви

 

  1. Опремање школе
  2. Професионално усавршавање наставника
  3. Активно учешће у  реформи наставних планова и програма

1. Опремање школе

 

 Специфични циљеви:

-        Побољшати опремљеност постојећих кабинета (савременим училима) и направити нове.

-        Повећати могућност да нарочито даровити ученици искажу своје потенцијале кроз коришћење савремених наставних средстава

-        Оспособити спортске терене

-        Повећати безбедност ученика

-        Изградити систем материјалне подршке школи путем оснивања школског фонда (у циљу подршке реализацији свих пројеката школе), као и самостално стварање дела финансијских средстава бизнис план

 

Задаци

-        Опремити наставнички  кабинет са 4 рачунара (на којима ће се вршити обука наставника,  у којем ће наставници имати приступ интернету и имати могућности да припремају наставни материјал, тестове,  да се професионално усавршавају кроз индивидуални и тимски рад)

-        Опремити 5 кабинета опремом за приказивање мултимедијалних садржаја 

-        Заменити застареле и неисправне рачунаре у једном од кабинета рачунарства и информатике  новим

-        Ускладити организацију рада школе и распоред часова тако да опрема буде максимално искоришћена.

-        Набавити готов наставни материјал који се може наћи на тржишту или интернету.

-        Поправити фасаду због које је угрожена безбедност ученика

-        Реконструисати спортске терене у школском дворишту

-        Учврстити већ установљени систем материјалне подршке у опремању школе, који је увео Савет родитеља

-        Организовати обуку и продају самостално развијеног мултимедијалног материјала другим школама и институцијама.

 

Активности и временска артикулација

-        Формирати комисије за реализацију, праћење и евалуацију планираних активности (до краја августа 2003)

-        По комисијама утврдити прецизно систем праћења и евалуације остварених активности. (септембарневембар 2003)

-        Извршити замену рачунара у кабинету рачунарства и информатике.

-        Оспособити просторијукабинет за наставнике, за обуку из коришћења мултимедије и интернета и за свакодневни рад и припрему наставе, за наставнике у школи  (септембар 2003)

-        Набавити и инсталирати опрему за коришћење мултимедије у 6 кабинета (до краја децембра 2003)

-        Набавити готов мултимедијални материјал који се може наћи на тржишту или интернету (до краја децембра 2003)

-        Израда и коришћење у настави мултимедијалног материјала (мартјун 2004, и свака наредна школска година)

-        Водити рачуна о доброј искоришћености опреме приликом прављења распореда часова (август 2003)

-        Остварити контакт са недлежнима за поправку фасаде, столарије и дворишта.

 

Критеријуми успеха и евалуација

-        Формиран кабинет за наставнике

-        Опремљени наставни кабинети опремом за мултимедијалне презентације

-        Оба кабинета рачунарства и информатике у функцији

-        Добра организација дневног ритма школе

 

 

2. Професионално усавршавање наставника

 

Специфични циљеви:

-        Повећати професионалну компетенцију и одговорност наставника, спремних на самоевалуацију.

-        Развити систем континуираног стручног усавршавања.

-        Описменити наставнике за коришћење рачунарске и мултимедијалне технологије

-        Оспособити наставнике за унапређивање процеса наставе кроз примену мултимедијалне технологије интерактивних метода рада

-        Оснажити аутономију професора у циљу усмеравања образовног процеса на учење и ученика, а не на наставни план и програм.

-        Оспособити наставнике за обављање образовне праксе усмерене на исходе учења и примењивост знања у свакодневном животу.

-        Повећати учешће у међународним образовним пројектима

-        Побољшати сарадњу са стручним друштвима

 

Задаци:

-        Обучити 60%  наставника за коришћење рачунарске опреме, интернета,  мултимедијалних технологија

-        Едуковати наставнике за примену мултимедијалне технологије и интерактивних метода у процесу учења

-        Развити систем евалуације коришћења наставних средстава на нивоу школе

-        Обука школских тимова за тимски рад;

-        Обука школских тимова за активности на развоју школског програма курикулума;

-        Обука професора за превентиван и подстицајан рад са ученицима педагошко-психолошко образовање;

 

Активности

-        Формирати комисије за реализацију, праћење и евалуацију планираних активности (до краја августа 2003)

-        По комисијама утврдити прецизно систем праћења и евалуације остварених активности. (септембарневембар 2003)

-        Организовати семинаре за коришћење рачунарске и мултимедијалне технологије наставницима којима је то потребно (септембар-децембар 2003.)

-        Одржати семинар о интерактивним методама наставе и учења кроз који ће проћи 60% наставника

-        Огледне активности

 

Носиоци активности: Школски развојни тим и Комисија за стручно усавршавање

 

Критеријуми успеха:

-        Успешно завршило курсеве 90% наставника-полазника курсева.

-        Обучени наставници интензивно користе рачунаре и интернет у кабинету за наставнике.

-        90% наставника-полазника курсева успешно заршило семинаре о интерактивним методама наставе и учења

-        Повећани број заинтересованих професора за професионално усавршавање;

-        Да се 70% професора из школе укључи у различите видове стручног усавршавања

-        Заинтересованост и учешће интересних група у животу школе;

-        Јавност рада у школи

-        Континуирана евалуација са корективним механизмима.

-        Добијање стручних звања (педагошки саветник, ментор, инструктор и виши педагошки саветник)

-        Учешће у раду стручних друштава, укључивање у рад тимова за реформу образовног система

 

Временска артикулација

-        2002-2006 год.

 

Евалуација

-        Акциона истраживања (почетно стање и мерење ефекта)

-        Евиденција о стручном усавршавању

-        Евиденција о примени рачунарске технологије у наставној пракси

-        Анкете о праћењу семинара

 

  

3. Активно учешће у реформи наставних планова и програма

 

Специфични циљеви:

-        Повећати мотивисаност ученика у савлађивању наставног садржаја

-        Изградити школски програм који поштује индивидуалне разлике међу ученицима и уважава њихово свакодневно искуство и знање које они стичу ван школе

-        Изградити интегрисан школски програм у коме постоји хоризонтална и вертикална повезаност између различитих наставних предмета повезаних у шире образовне области.

-        Изградити школски курикулум на основу пројеката из разних области у чије су остваривање укључене све интересне групе (ученици, родитељи, професори и локална заједница)

-        Реализовати школски програм уз примену интерактивних метода и облика рада, као и рачунарске и мултимедијалне технологије

  

Задаци:

-        Организовати консултативне разговоре са свим интересним групама о садржајима и развоју школског програма

-        Извршити корекцију избора наставних садржаја и планирања облика рада, тако да се оствари међупредметна сарадња, кроз вертикалну и хоризонталну повезаност наставних садржаја 

-        Формирати секције по активима које ће се састојати од обучених професора одговарајућих предмета и даровитих ученика који имају афинитете према тим предметима, у оквиру којих ће се припремати наставни материјал. *

-        Организовање обуке за школске тимове.

-        Формирање школских тимова.

-        Примена интерактивних метода рада и рачунарске технологије

 

* Напомена у вези овог задатка:

 

1. Од великог значаја за реализацију овог задатка је податак да ће по измењеном плану и програму за предмет рачунарство и информатика, од септембра 2003. ученици другог разреда у другом полугодишту учити израду мултимедијалних презентација, што до сада није био случај.

2. Да би се припремили за реализацију овог пројекта, у току школске 2002/2003. године по одлуци актива математике и рачунарства и информатике, модификовали смо наставни план и програм четвртог разреда, тако да сада ученици четвртог разреда праве мултимедијалне презентације својих матурских радова или лекција других предмета, чиме ћемо, надамо се стећи неопходно искуство за даљи рад и остваривање наведеног задатка.

 

Критеријуми успеха:

 

-        Модификовани наставни садржаји и планирани облици рада тако да се оствари међупредметна сарадња, као и вертикална повезаност садржаја у 20% наставних јединица

-        25% наставе се реализује применом мултимедијалне технологије и интерактивних метода рада.

-        Већа заинтересованост и мотивисаност ученика за учешће у креирању наставног процеса (10% ученика укључено у одговарајуће секције)

-        Већа заинтересованост и мотивисаност ученика за праћење наставе (смањено изостајање са часова, боља дисциплина и концентрација ученика на часовима, задовољство ученика и наставника )

-        Побољшан успех ученика (статистике на крају школске године)

-        Примена активних метода учења

-        Тимски рад професора различитих образовних области кроз рад школских тимова.

 

Активности

 

-        Презентовати радну верзију документа Стратегија развоја курикулума у обавезном и средњем образовању

-        Формирати обласне тимове

-        На састанцима актива и обласних тимова модификовати наставне садржаје и планиране облике рада тако да се оствари међупредметна сарадња, као и вертикална повезаност садржаја (август-октобар 2003)

-        Формирати секције по активима, за израду и проналажење на интернету готовог наставног материјала (јануарфебруар 2004)

-        Едукација за писање школског курикулума

 

Носиоци активности: Школски развојни тим

 

Временска артикулација

-        Од марта 2003. год

 

Критеријуми успеха и евалуација

 

-        Систематско праћење исхода образовања сарадња са националним центром за евалуацију;

-        Отвореност Школе посета часова (ученика из других одељења који покажу заинтересованост, јавност у раду);

-        Јавност рада у школи (веб сајт, школски часопис, панои, средства јавног информисања).

-        Повећана аутономија школе у односу на друге гимназије (садржаји програма, пројекти, консултативни разговори)

 

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ТИМ

 

НАЗАД<<<