ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ У ШК. 2002/2003. ГОДИНИ

 

НАЗАД<<<

 

Преглед успеха и неуспеха...

(А затим и извештај)

 

  

  

 

   

 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ РАЗВОЈНОГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2002/2003

 

Развојни програм рада школе за период од школске 2002/2003. до шк.2006/2007. садржи личну карту школе, визију рада која поред осталог садржи и стратегију развоја школе која подржава учешће свих интересних група у имплементацији реформских процеса .

У том циљу, као приоритетни задаци развоја школе, уз подршку савета родитеља, школског одбора, развојног тима школе, поред устаљених задатака, потенцирани су и следећи:

-     Професионално усавршавање наставника

-     Учешће у реформи наставних планова и програма

-     Опремање школе

 

ОСТВАРЕНОСТ РАЗВОЈНОГ ПРОГРАМА ШКОЛЕ

 

У складу са основним правцима реформе образовања ове школске године усвојили смо развојни  програм  школе за четворогодишњи период. Евалуацију програма за  први период  ове школске године урадили смо на основу: извештаја о раду стручних и саветодавних тела, анализе успеха и владања ученика, процене остварености критеријума развојних циљева, акционих истраживања, резултата консултативних разговора, праћења стручног усавршавања, професионалног развоја професора и стручних сарадника.

 

1               Оствареност развојних циљева

 

1.1         Развојни циљ професионалног усавршавања наставника

 

Развојни циљ професионално усавршавање наставника остварен је у следећим областима:

-     Пет професора похађало је у организацији стручних друштава семинар Активно учење;

-     Професори актива српског језика и књижевности, математике и историје  за време зимског распуста похађали су семинаре у организацији стручних друштава (за професоре географије семинари ће се организовати на почетку полугодишта);

-     Развојни тим школе укључен је у пројекат школско развојно планирање и на тај начин у едукацију за тимски рад, писање пројеката, самоевалуацију и еволуацију рада школе;

-     Стручни сарадници школе (педагог и психолог) и професорке Весна Репић  и Ивана Пласоња укључени су у процес реформе школских програма као чланови Тима за развој школског програма и обласних тимова.

 

Имајући у виду критеријуме успеха мислимо да је у школи у посматраном периоду остварена повећана заинтересованост професора за професионално усавршавање; очекивали смо веће учешће ученика, локалне заједнице (не мислимо на чланове Школског одбора) као и већине професора за реформске процеса који се имплементирају у раду школе.

 

1.2         Развојни циљ учешћа у реформи наставних планова и програма

 

Интегрисан је школски програм у коме постоји хоризонтална и вертикална повезаност садржаја одређених наставних предмета и наставних области. За сада је то само визија школског програма. У октобру и новембру извршене су све припреме које су значиле информисање, пружање подршке у конципирању школских програма, формирање обласних тимова. Можемо констатовати да рад стручних актива и обласних тимова (у прилогу су извештаји о раду актива) није допринео реформи школских програма и због тога су садржаји наставног рада као и ранији, остали, сегментирани у уже стручне области (односно наставне предмете), осим у настави уметности и хемије, историје и психологије.

 

Због тога можемо констатовати да је тимски рад професора из различитих образовних области присутан сегментарно.

Мислимо да обука за активно учење и информисање професора о реформским правцима на стручним семинарима за сада нису подстицајни за мењање процеса и садржаја који се дешавају у самој учионици и односе се пре свега на квалитет наставне праксе. Иако смо укључени у систематско праћење исхода образовања (за сада само из наставе математике) због објективних околности на које ми нисмо утицали, то праћење, иако је планирано, није урађено. Као један од критеријума евалуације у свом развојном програму поставили смо и отвореност школе и јавност рада на часовима.

 

1.3         Развојни циљ опремања школе

 

Остваривање овог циља у односу на друге циљеве зависило је највише од материјалне подршке локалне заједнице (општине и града). Због тога можемо рећи да смо ангажовањем и мотивисаношћу професора хемије и рачунарства успели да опремимо медијатеку, побољшамо опрему кабинета хемије, али у том процесу који није завршен очекујемо подршку локалне заједнице и светске банке у чијем пројекту Школско развојно планирање учествујемо.

Набавка спортских реквизита и опремање терена, реконструкција школског дворишта и фасаде зграде нису урађени, тако да, уколико посматрамо критеријуме успеха, можемо констатовати да овај развојни циљ није испуњен.

У посматраном периоду приметна је континуирана набавка уже стручне литературе, као и претплата на стручне часописе.

 

2                Организација рада школе

 

Образовни рад у школи организован је по утврђеном плану и програму, по распореду који се мењао три пута, у 36 одељења која су имала од 29 до 40 ученика.

Календар рада школе испуњен је у потпуности. Ритам рада у току првог полугодишта одвијао се по утврђеној временској артикулацији. Екскурзије ученика од првог до четвртог разреда реализоване су по утврђеном концепту и времену трајања (прилози извештаја са екскурзија). Обавезни наставни план је реализован различито, од предмета до предмета (извештаји стручних актива).

Изборни школски програм се састоји из 11 пројеката. Реализован је по динамици коју је у више наврата пратио  школски развојни тим. Мислимо да су пројекти Упознајмо свет, Уметничка радионица, Хемијска радионица, English klub, Ово сам јаа ко си ти? допринели развоју способности ученика и њихових интересовања и интереса, повезивању садржаја различитих образовних области, отворености школе и развијању позитивног става ученика према школи и активном учешћу ученика у животу и раду школе. Пројекат Лице биљке моје лице добио је подршку UNESCO организације и на тај начин смо укључени у размену активности и искустава, са школама регионa у оквиру програма Образовање за мир и културну баштину.

Ако бисмо тражили садржаје по којима се рад школе разликовао од других гимназија, то би били управо ови школски изборни програми. Свесни смо чињенице да учешће ученика у овим пројектима (програмима) јесте квалитативтно другачије и можемо слободно рећи садржајније, кроз обласну и међуобласну повезаност садржаја рада.

Евалуацију рада стручних актива поднеће руководиоци стручних актива који су за тај рад и одговорни (извештај у прилогу).

Од сталних комисија које је формирало Наставничко веће највеће ангажовање показала је Комисија за екскурзије ученика и за вођење педагошке документације.

Комисије за сарадњу са родитељима, унапређивање рада стручног усавршавања, праћење остваривања Годишњег програма рада, за васпитни и здравствени рад, нису дале допринос остваривању програмских задатака школе.

 

3               Остваривање програма стручних служби и тела

 

Наставничко веће које у свом раду укључује све професоре и стручне сараднике школе остварило је предложене садржаје рада изузев следећих:

-     SWOTCH анализа рада стручних тела у школи

-     Принципи конструктивне комуникације у колективу школе.

Поред планираних задатака, садржаји рада на Наставничком већу били су и извештаји професора са међународне конференције, семинара и презентације стратешких процеса реформе образовања. Мислимо да је укључивање професора у реализацији садржаја рада добро искуство, али и да је присутна, као и ранијих година, немотивисаност дела колектива за активно учешће у раду, да су предлози и сугестије за подизање квалитета рада школе углавном иницирани од истих чланова колектива и да је активно укључивање свих предуслов за даљи квалитетнији рад. Одељењска већа су се састајала на квалификационим периодима и као садржај свог рада углавном су имали анализу успеха, дисциплине и предлог мера за Наставничко веће.

 

4               Програм стручног усавршавања

 

С обзиром на потребе и захтеве развојног програма школе предвиђени су следећи програми стручног усавршавања: вишефронтални облик наставе, активно учење, семинар за школско развојно планирање и учионице добре воље.

Наша школа је укључена у пилот фазу развоја нових школских програма која подразумева обуку за израду школских програма. Акредитовани програми Активно учење и Учионица добре воље, пошто имају материјалну подршку организација које их подржавају, биће реализовани у школи за већи број професора у наредном периоду. Програм вишефронтални облик наставе реализује се у организацији Педагошког друштва Србије и за похађање те едукације пријавио се известан број наставника.

Ови програми ће се реализовати у организацији школе, али је простор за стручно усавршавање на нивоу стручних друштава, похађања семинара Министарства просвете отворен и мислимо недовољно коришћен од стране наших професора.

 

5               Програм стручних сарадника

 

Програм стручних сарадника реализован је из следећих области: планирање и програмирање рада школе, аналитички истраживачки рад, учешће у реализацији садржаја наставног плана и програма, рад са ученицима, сарадња и саветодавни рад са родитељима, сарадња са стручним институцијама. Мислимо да није испуњен садржај активности који се тиче непосредног праћења квалитета реализације и припреме за реализацију образовног рада у школи (посета часовима). На квалитет рада стручних сарадника утицало је радно место психолога, која је дала свој допринос, поготово у раду са ученицима, професионалној оријентацији и сарадњи са родитељима.

 

6               Програм васпитног рада

 

Полазећи од потребе младих да знају ко су, шта желе да постигну, шта се од њих очекује, да буду примећени и поштовани, да некоме припадају и имају осећај заједништва, донете су програмске основе рада одељењских заједница и ђачког парламента.

За разлику од прошлих година, дневник рада нема садржај рада одељењске заједнице, тако да су програмске основе рада одељењске заједнице биле и на тај формални начин непознате већини разредних старешина, а самим тим и ученицима школе.

Ђачки парламент формално је конституисан, али није окупио већину ученика у школи, нити су они својим ангажовањем учестовали у раду школе.

 

7               Програм рада Савета родитеља

 

У јуну , на крају прошле школске године, конституисан је Савет родитеља који је донео програм рада, пословник о раду. Представници савета родитеља учествовали су у консултативним разговорима о развоју школе и били иницијатори оснивања фонда за развој школе.

Мислимо да је у наредном периоду неопходно подржати иницијативност родитеља, изградити механизме који би омогућили транспарентан рад родитеља и сталан проток информација између интресних група.

 

8               Мере за унапређивање квалитета рада школе

 

Пратећи реализацију развојног програма рада школе, снимање квалитета рада, свесни смо одређених проблема:

-        непостојање усаглашених и примењивих образовних стандарда;

-        непостојање прецизних показатеља успеха;

-        неусаглашени критеријуми вредновања рада професора, ученика, стручних сарадника и осталих .

У образовној пракси  школе, као и осталих школа нашег образовног система, до сада смо углавном имали екстерну евалуацију, а систем школске самоевалуације односио се на квантитативан приступ у праћењу и вредновању рада школе кроз оцене ученика, или резутате на такмичењима, смотрама. Један од показатеља успеха је и успешност студената на факултетима.

У циљу подстицања развоја школе, у процесу увођења система квалитета образовања сарађиваћемо са Националним центром за евалуацију  и паралелно са обуком за развој нових школских програма добијаћемо и едукацију за формативно и критеријумско вредновање рада.

Мислимо да је неопходно до краја школске године урадити поред осталог и следеће:

 

Садржај рада

Носиоци активности

наставити са консултативним разговорима о реформи

директор

наставити са пројектом школско развојно планирање

школски развојни тим

наставити са УНЕСКО пројектом Придружне школе

школски развојни тим

унапредити рад стручних тела,пре свега стручних актива

руководиоци стручних актива

подстицати рад ђачког парламента кроз пружање менторске помоћи ученицима

директор школе

обезбидити учешће свих заинтересованих професора у акредитованим семинарима који су планирани

директор,стручни сарадници

обезбедити проток информација између интересних група

директор

реализовати часове допунске наставе

активи

обезбедити континуирано оцењивање ученика, поштујући педагошке принципе

активи

пратити процес наставног рада имајући у виду педагошко-психолошку занованост рада са ученицима

директор у сарадњи са стручним сарадницима

 

НАЗАД<<<